ZHODNOCOVANIE ODPADOV

KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA
technológia zhodnocovania komunálnych odpadov

Spoločnosť Infralux Vám predstavuje inovatívne patentové riešenie na likvidáciu komunálneho odpadu, ktoré je postavené na báze technológie KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA– nízkoteplotnej mineralizácie a splyňovania s katalytickým čistením reakčných plynov a s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie.

Technológia spadá do kategórie BAT (Best available technology) podľa smernice 96/61 EC.

Vďaka nízkej teplote procesu, ktorá nepresiahne 520 °C, a bez prítomnosti plameňa negeneruje škodlivé odpadové látky ako NO2, dioxíny, furány, CO, metán a ďalšie.

Hlavné výhody

  • Nízka teplota procesu, nedochádza k uvoľňovaniu škodlivých látok.
  • Zníženie objemu a hmotnosti odpadu o 80-99% vďaka čomu sa úplne eliminuje alebo výrazne zredukuje nutnosť skládkovania odpadu.
  • Žiadne škodlivé emisie, vzniká iba CO2 a vodná para.
  • Nízke prevádzkové a energetické náklady.
  • Modulárna štruktúra na spracovanie rôznych typov odpadov.
  • Efektívna výroba tepla a elektrickej energie počas procesu.

Výsledkom tohoto technologického procesu je zníženie objemu komunálneho odpadu o 80-99% v závislosti od zloženia odpadu, úplné odvodnenie odpadu, úplné odstránenie zápachu odpadu a likvidácia všetkých vírusov a baktérií.

Technológia je dostupná vo veľkostných variantoch podľa kapacity komôr od 3-100 ton denne, pričom komory môžu byť vzájomne prepojené a ich kapacita sa sčítava.

Prof. Zygmunt Wysocki je vynálezcom technológie a držiteľ patentov a realizoval viac ako 230 inštalácií vo svete. 
Zoznam patentov: http://infralux.sk/prilohy/patenty.pdf
Zoznam inštalácií: http://infralux.sk/prilohy/instalacie.pdf

 Technológia bola posúdená viacerými nezávislými odborníkmi.
Hodnotenia nájdete na: http://infralux.sk/prilohy/hodnotenia.pdf

 

Screen Shot 2017-06-09 at 09.59.33 Screen Shot 2017-06-09 at 09.59.37

Minerálny prášok neobsahuje žiadne škodlivé látky a je možné ho ukladať na bežné skládky alebo použiť ako prímes do betónu, podkladový materiál pre cesty, stavby a podobne.  Ďalšími produktami procesu sú voda a CO2. Kov, sklo a iné materiály nepodliehajúce rozkladu vstupujúce do procesu ostávajú na výstupe nezmenené a následne separované za účelom ďalšieho využitia a recyklácie.

Porovnanie s dostupnými technológiami

PYROLÝZA PLAZMA KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA
Teplota 800-1200°C 3000-10000°C 350-550°C
Vstupná segregácia materiálov áno áno nie
Likvidácia nebezpečného odpadu iba po náročných úpravách iba po náročných úpravách áno
Vznik dioxínov áno áno (reverzná syntéza) nie
Energetická náročnosť vysoká veľmi vysoká nízka
Prevádzkové náklady vysoké vysoké nízke
Spätné získávanie zberných surovín po náročnej segregácií po náročnej segregácií jednoduché po skončení procesu
Získávanie zberných surovín z procesných plynov nemožné nemožné jednoduché, podľa obsahu prvkov
Úroveň čistoty emisií iba po namontovaní dodatočných zariadení iba po namontovaní dodatočných zariadení veľmi vysoká, vzniká iba CO2 a vodná para
Spätné získávanie tepelnej a elektrickej energie áno po namontovaní dodatočnej jednotky a generátoru áno po namontovaní dodatočnej jednotky a generátoru áno, generátory sú súčasťou zariadenia
Rozsah možností spracovania rôznych typov odpadov obmedzené obmedzené takmer bez obmedzenia
Stavebná náročnosť vysoká veľmi vysoká nízka
Nároky na zastavanú plochu veľké vzhľadom k nutnosti skladovania a segregácie veľké vzhľadom k nutnosti skladovania a segregácie minimálne manipulačné plochy