TECHNICKÉ ÚDAJE

SCHÉMA TECHNOLÓGIE KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA

 

schema zariadenia pyrokat

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Po úprave vstupného odpadu separáciou a drvením na požadovanú frakciu do 50 mm, je transportovaný dopravníkom do zásobníka reakčnej komory, z ktorého je gravitačne plnená reakčná komora.

Reakčná komora je po zapnutí zariadenia plynovými horákmi zohriata na prevádzkovú teplotu cca. 450 oC. Po naplnení komory odpadom sa z neho odparí všetka vlhkosť do teploty 200 oC a od nej začína proces mineralizácie, splyňovania a ulitizácie. Teploty sa pohybujú od  500 do 550 OC v závislosti od druhu spracovávaného odpadu.

Procesom mineralizácie dochádza k vysušeniu materiálu a jeho následného  rozkladu. Uhlík sa splynofikuje na CO2 alebo na iné organické zlúčeniny, ktoré sú rozložené na katalyzátoroch na CO2 a H2O. Celý uhlík sa spotrebuje, nakoľko prebiehajúce reakcie skracujú reťazce plynových uhľovodíkov, ktoré sú katalyticky rozložené na CO2  a H2O a inertný materiál v závislosti na tom, čo sa nachádza v organickej hmote.

Zložky kovu a skla nachádzajúce sa v odpade v procese mineralizácie nezoxidujú z dôvodu nízkej teploty v procese a zanedbateľnej prítomnosti kyslíka 3 % a z procesu vychádzajú v nezmenenej podobe. Dá sa povedať, že proces, ktorý prebieha v reakčnej komore je anaeróbny.

Katalytická mineralizácia je proces pri ktorom  z organických materiálov vznikne minerál.

Objem vstupného odpadu sa znižuje  20 – 100 násobne v závislosti od jeho zloženia.

Spracovaný – zulitizovaný odpad vychádza z reakčnej  komory v podobe jemného minerálneho prášku a je zo zásobníka, ktorý sa nachádza v jej spodnej časti  vynášacím dopravníkom transportovaný do zberného kontajnera.

Týmto sa ukončil proces mineralizácie a začína sa proces technického čistenia plynov. Dochádza k úprave teploty, ktorá sa znižuje na teplotu 400 oC, aby nedošlo k poškodeniu katalyzátorov. Po reakčný plyn je transportovaný na vysokoteplotné filtre, ktorými preteká a nimi sa vyčistí od všetkých nečistôt a minerálov, aby nepoškodil katalyzátory. Následne je transportovaný do katalytického dopaľovača, kde sa okysličí vzduchom následkom čoho stúpne jeho teplota na 600 OC. V reaktore prebieha reakcia pri ktorej sa mení CxHy a CO na H2O a CO2. Z reaktora sa 5 % horúceho plynu transportuje spať do reakčnej komory , čím sa ohrieva a už nie je potrebné ju zohrievať plynovým horákom. Zvyšná časť 95 % horúceho plynu ide do výmenníka tepla, ktorý pracuje na princípe výmeny (vzduch – vzduch, vzduch – voda, vzduch – olej). Vo výmenníku tepla sa zníži teplota zo 600 OC  na 220 OC. Z výmenníka môže ísť vzduch, alebo vodná para do turbogenerátora, ktorý vyrába elektrickú energiu podľa výkonu alebo ide do katalytického reaktora DeNOx, kde redukuje NOX na NO2.

Katalyzátory pracujú v optimálnej teplote. Plyn sa rozkladá na katalyzátoroch vzniká CO a CO2 a zlúčeniny dusíka NOx. Z plynu sa rozkladajú zlúčeniny chlóru, ktoré sú ďalej spracovávané, alebo sa alkalizujú (zachytávanie látok na základe média) na sorbentoch a vzniká CO2. Po reakčný plyn je následne dočistený v reverznom oxidátore. Úroveň čistenia je 99,9%.

Následne je plyn transportovaný do výmenníka tepla, kde sa zníži jeho teplota z 220 OC na 35 OC a odtiaľ je transportovaný do komína, kde v podobe vodnej pary CO2  a H2O  je vypúšťaný od ovzdušia. V prípade, že zachytíme H2O, ktorá je v objeme 600 l/t odpadu do ovzdušia vypúšťame iba CO2.